کاریکلماتور

کاریکلماتور

 

* نقاش لال، فریاد می کشد.

* وقتی به انتهای خط رسیدم نقطه گذاشتم و رفتم خط بعد.

*برای روشن کردن منظورش همه چیز را به آتش کشید.

*رشته سخن را به دست گرفت و کلاهی نو برای مخاطب بافت.

* فقط آدم پرحرف سکوت ذخیره می کند.

* امروز همان راه حل های دیروز است.

روزنامه خراسان یکشنبه یک اردیبهشت ماه 92 شماره
18383

/ 0 نظر / 8 بازدید